راهی جز گفتگو نیست

گفتگوی ادیان در اندیشه امام موسی صدر
ما برای انسان گِرد آمده ایم

براى انسان گرد آمده ایم، که ادیان از براى اوست، ادیان یکى بودند و هریک ظهور دیگرى را بشارت می‏ داد و دیگری را تصدیق می کرد. به‏ این ادیان، خداوند مردم را از تاریکیها به سوى نور بر کشید و به ایشان پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت.

ادیان یکى بودند، زیرا مبدأ همۀ آنها، خدا، یکی است؛ هدف همۀ آنها، انسان، یکی است؛ و میدان سرنوشت، جهان هستى، یکی است. و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان فاصله گرفتیم، خدا هم ما را وانهاد و از ما دور شد...

وفاق اجتماعی
دکتر محمد کمالی زاده

گفتگو، ابزاری برای وفاق اجتماعی

اتخاذ رویکرد گفتگویی در مواجهه با اهل سنت، عامل موثری در جهت مشروعیت بخشی به رویه‌های حاکم بر کشور در نزد این گروه است. مشارکت شهروندان اهل سنت در تدوین و تفسیر قوانینی که به زندگی اجتماعی آنها مربوط است، می‌تواند نقش اقناعی این قوانین را افزایش داده و احساس تعلق اهل سنت به هویت ملی و حاکمیت سیاسی را ارتقاء دهد.

گفتگو
حسام مناهجی

باختین و نظریه گفتگو

باختین مفهوم گفتگو یا گفتگویی را بیشتر بسط می‌ دهد و استدلال می‎ کند، که تمام کلمات و یا گفته‎ ها به سوی پاسخی و واکنشی جهت دارند. در مکالمات روزمره، کلمات از طریق قرار گرفتن در نظام مفهومی شنونده درک می‎ شوند و سرشار از اهداف معین و تأثرات احساسی‎ اند و با آنها مرتبط ‎اند. در نتیجه فهم یک گفته از پاسخ شنونده به آن جدایی ناپذیر است.

ارتباطات میان فرهنگی
قاسم کرباسیان

ارتباطات میان فرهنگی

ارتباطات میان فرهنگی، به‌عنوان فرایند مبادله اندیشه ‌ها، معانی و کالاهای فرهنگی میان مردمانی از فرهنگهای مختلف، بین آن دسته از مردم اتفاق می‌ افتد، که ادراکات و سیستم های نمادینشان به اندازه کافی مجزّا هستند. در اینگونه از ارتباط، بین دو طرف ارتباط، هیچگونه علقه فرهنگی وجود نداشته و یا طرفین، دارای پیوندهای فرهنگی ضعیفی هستند.

با دیگری
دکتر علیرضا دهقانی

توپوگرافی «با دیگری»

کتاب «با دیگری» این نوید را می دهد که با «استادی از اهالی فلسفه» روبه‌رو شده ایم که دیگر دغدغه دانشگاهی صرف ندارد و سعی می کند تا در «میانه» اندیشه کند: «میانه فرهنگها»، «میانه متفکرین»، «میانه رشته ها» و شجاعت این را دارد که «دعوت به گفتگو» کند و بر «صرف تحقق گفتگو» تاکید کند و «با پروا توجه دمادم به نسبت قدرت و حقیقت» را یادآور شود.