راهی جز گفت و گو نیست

       

ما برای گسترش ارتباطات
فرهنگی میان ایران
و سایر کشورها و همچنین
برای حقوق شهروندی‎
و صلح جهانی در سطح‎
ملی، منطقه ای و بین المللی‎
تلاش می‎کنیم!

سخنرانی امام موسی صدر، که در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۷۵ (بهمن ۱۳۵۳)، در قالب خطبۀ موعظۀ آغاز روزه در کلیساى کبوشیین بیروت ایراد شده است، از نظرتان می گذرد:

گفتگوی ادیان در اندیشه امام موسی صدر

ادیان در خدمت انسان است

خدایا، تو را شکر می گزاریم که ما را به عنایت خود موفق داشتى و به هدایت خویش گردآوردى و با رحمت خویش دلهای ما را یکى کردى. ما، اکنون، در پیشگاه تو و در خانه اى از خانه هاى تو، در وقتِ روزه، از برای تو، گِردآمده ایم. دلهای ما به سوى تو پر می کشد و ذهن ما نور و هدایت را از تو برمى گیرد، با این اعتقاد که تو ما را فراخوانده اى تا، در کنار یکدیگر، در خدمت به خلق گام برداریم و بر وحدت کلمه، براى سعادت آفریدگانت، اتفاق کنیم. به درگاهت روى نهاده ایم و در محرابت نماز گزارده‏ ایم.   

براى انسان گرد آمده ایم، که ادیان از براى اوست، ادیان یکى بودند و هریک ظهور دیگرى را بشارت می‏ داد و دیگری را تصدیق می کرد. به‏ این ادیان، خداوند مردم را از تاریکیها به سوى نور بر کشید و آنان را از اختلافاتِ پراکنَنده و تباه کنندۀ بسیار نجات داد و به ایشان پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت.   

ادیان یکى بودند، زیرا مبدأ همۀ آنها، خدا، یکی است؛ هدف همۀ آنها، انسان، یکی است؛ و میدان سرنوشت، جهان هستى، یکی است. و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان فاصله گرفتیم، خدا هم ما را وانهاد و از ما دور شد و ما گروه گروه گشتیم و به راههای گوناگون رفتیم و میان ما اختلاف و تفرقه افتاد؛ جهان یکتا را پاره پاره ساختیم و به خدمت منافع خاص درآمدیم و معبودهاى دیگر، جز خدا برگزیدیم و انسان را تباه کردیم...

دکتر محمدرضا زائری
گفتگو، جرأت می خواهد!

امروزه پس از تجربه های طولانی بشری در جنگها و گریزها و بعد از کارنامه ای خسارت بار از درگیری ها و خشونتها، هر چه می گذرد باور نخبگان و فرزانگان در کشورها و جوامع مختلف بیشتر بر حول محور ضرورت گفتگو یگانگی و همرنگی یافته است.

شاید بتوان گفت که طی دهه های اخیر آرام آرام صدایی واحد از اندیشمندان در همه جای جهان به گوش می رسد و دیدگاهی مشترک از این باور شکل می گیرد که برای حل مشکلات و رویارویی با تهدیدها چاره ای جز ارتباط مسالمت آمیز و تعامل انسانی مثبت نداریم و در نهایت به تعبیر زیبای امام موسى صدر «راهی جز گفتگو نیست».

این یک دعوت است

دعوت به روشنی و روشنایی
این روشنایی را در فعالیتهای بشردوستانه می جوئیم
ما چشم در راه روشنایی هستیم

سازمان داوطلبان