اندیشه

امام موسی صدر
ما برای انسان گِرد آمده ایم

براى انسان گرد آمده ایم، که ادیان از براى اوست، ادیان یکى بودند و هریک ظهور دیگرى را بشارت می‏ داد و دیگری را تصدیق می کرد. به‏ این ادیان، خداوند مردم را از تاریکیها به سوى نور بر کشید و به ایشان پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت.

ادیان یکى بودند، زیرا مبدأ همۀ آنها، خدا، یکی است؛ هدف همۀ آنها، انسان، یکی است؛ و میدان سرنوشت، جهان هستى، یکی است. و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان فاصله گرفتیم، خدا هم ما را وانهاد و از ما دور شد...

دکتر داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی

فلسفه اسلامی یک فلسفه میان فرهنگی است

فلسفه اسلامی از تلاقی میان دو روح و دو فرهنگ که تفاوت ذاتی با یکدیگر داشتند به وجود آمد. تفاوت این دو روح را بعضی فیلسوفان و نویسندگان به صراحت ذکر و تصدیق کرده اند.

گفتگوهای فرهنگی
دکتر محسن الویری

گونه شناسی جریانهای فکری ایران و عرب؛ گام نخست برای گفتگو

در چنین اوضاعی و با پذیرش این مقدمات به نظر می رسد برای فهم و شناخت درست مشکل و پیدا کردن راه حل هیچ راهی جز گفتگو وجود ندارد.

ارتباطات میان فرهنگی
حسین رضی

ارتباطات میان فرهنگی (تاریخ، مفاهیم و جایگاه)

ارتباط میان فرهنگی، ارتباط میان مردمانی است که ادراکات فرهنگی و نظام نمادین آن بحدی از یکدیگر متمایز است، که پدیده‎های ارتباطی را متفاوت جلوه می‎دهد.

دکتر علی اصغر مصلح
دکتر علی اصغر مصلح

درک ما از «دیگری» تابع درک ما از فرهنگ مدرن است

مسئله زیستن با دیگران و تأثیر آن بر تمام ابعاد فرهنگ مطرح است. پیدایش فرهنگ مدرن باعث تحولی اساسی در تاریخ بشر شده و تلقی از دیگری وارد مرحله جدیدی شد.


دکتر هادی خانیکی
گفتگو با خویش، گفتگو با دیگری

گفت و گو در جهان کنونی امری نو پدید است که رشد معرفت را در گرو نقادی شدن مستمر می داند؛ «محصول شنیدن و گفتن» است که حاصل آن تولید اندیشه و دستیابی به قواعد جدید می شود و این البته مهمتر از «دانستن» است.

گفت و گو هدفمند است، از این رو هر گفتنی، گفت و گو نیست. پرسه زدن در وادی گفتار و بیهوده گری کلامی با گفت و گو، که باید دارای دقت و تأمل و قاعده باشد، تفاوت دارد. هدف گفتگو یافتن پاسخ برای یک مسئله نظری و رفع یک مشکل عملی است که همگان با آن مواجه اند یا بر سر آن توافق دارند.

گفتگو
حسام مناهجی

باختین و نظریه گفتگو

گفتگو در معنای خاص آن فقط یک گفتگوی ساده بین دو شخص نیست، بلکه نوعی هستی شناسی است که از رهگذر وجود «دیگری»، «خود» معنادار می‎شود.

ارتباطات میان فرهنگی
قاسم کرباسیان

ارتباطات میان فرهنگی

ارتباط میان مردمانی که ادراکات فرهنگی و نظام نمادهایشان به اندازه‌ای گوناگون است، که می‌تواند در جریان ارتباط، ایجاد اختلال نماید، ارتباطات میان‌فرهنگی نامیده می‌شود.

با دیگری
نگاهی به کتاب «با دیگری»

توپوگرافی «با دیگری»

با مطالعه کتاب متوجه می‌شویم که دغدغه اصلی مولف بسیار متمرکز بر مفاهمه و تلاش برای نشان دادن ضرورت، امکان و شرایط مفاهمه در جهان امروزی است.

دکتر محمدرضا بهشتی
دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

اخلاق، در نسبت با «دیگری» معنا می‌یابد

متأسفانه جایگاه «فلسفه اخلاق» به لحاظ فهمی که در مناسبات انسان‎ها و جوامع با یکدیگر دارند، در جهان امروزی بسیار کمرنگ است و این مسئله در کشور ما بیشتر نمود پیدا کرده است.


دکتر محمدرضا زائری
گفتگو، جرأت می خواهد!

امروزه پس از تجربه های طولانی بشری در جنگها و گریزها و بعد از کارنامه ای خسارت بار از درگیری ها و خشونتها، هر چه می گذرد باور نخبگان و فرزانگان در کشورها و جوامع مختلف بیشتر بر حول محور ضرورت گفتگو یگانگی و همرنگی یافته است.

شاید بتوان گفت که طی دهه های اخیر آرام آرام صدایی واحد از اندیشمندان در همه جای جهان به گوش می رسد و دیدگاهی مشترک از این باور شکل می گیرد که برای حل مشکلات و رویارویی با تهدیدها چاره ای جز ارتباط مسالمت آمیز و تعامل انسانی مثبت نداریم و در نهایت به تعبیر زیبای امام موسى صدر «راهی جز گفتگو نیست».

امام موسی صدر
شریف لک زایی

امام موسی صدر و الزامات گفت و شنود

آزادی،‌ در صدر عناصر و الزامات گفت و شنود جای دارد. در اهمیت آن همین بس که سید موسی صدر آن را برترین ساز و کار فعال کردن همه توانایی‎ها و ظرفیتهای انسانی شمرده است.

گفتگو
مقاله

دیدگاه‌های نظری به گفتگوی بینادینی

گفتگو در بین انسان‌ها را باید با تاریخ پیدایش بشر پیوند زد. انسان‌ها، چون واجد زبان‌ هستند، گفتگو را مسلط بر حوزه‌های مختلف زندگی روزمره‌شان کرده و تعاملات اجتماعی‌شان را با گفتگو امکان‌پذیر می‌سازند.

با دیگری
معرفی کتاب

با دیگری؛ اثر دکتر علی اصغر مصلح

نزدیکی رابطه فرهنگ اسلامی با فرهنگ غربی لزوما به معنای همواربودن راه گفتگوی میان دو نیست. رابطه‎های گذشته، گاه نتیجۀ عکس دارد و خود منشا درگیری‎هاست.

گفتگو
مقاله

گفتگوی فرهنگی تمدن ایران و اسلام

فرآیند گفتگوی حقیقی بین تمدنها پیش‎نیاز شناسایی ظرفیتهای مختلف تمدنها، احترام دوسویه و پذیرش جایگاه صاحبان و ویژگیهای اصیل تمدنی آنها و گفتگو از موضعی برابر است


دکتر علی اصغر مصلح
خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی

در گفتگو بازنده‌ای نیست. همه اطراف گفتگو از آن بهره‌مند می شوند. هر کس که آگاهانه وارد گفتگو شد آگاهانه بهره می گیرد. اما آن کس که از سر اکراه هم وارد گفتگو شد باز بدون آنکه خود بداند از گفتگو نفع خواهد برد.

در فلسفه میان فرهنگی پذیرش دیگری و احساس نیاز به وی و آمادگی برای گفتگو و در سطحی عمیقتر «میان فرهنگی اندیشیدن» به عنوان اصولی اساسی، تلقی می شوند که تنها بدان شیوه می توان به اندیشه های کاملتر نزدیک شد.

دکتر محمدرضا زائری
دکتر محمدرضا زائری

برای گفتگو با مردم دنیا به روش امام صدر نیاز داریم

امروز که ما قرار است با جهان روبه‌رو شده و با همه انسانها گفتگو کنیم، امام موسی صدر و روش او اهمیت پیدا می کند.

دکتر محمدرضا بهشتی
دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

صلح و حقیقت در گفتگوی ادیان الهی

یکی از مفاهیمی که از دیرباز با مفهوم صلح گره خورده، مفهوم حقیقت است. تمسک به حقیقت از جانب اطراف درگیر در منازعات از یکسو و مسئله مبتنی بودن صلح بر حقیقت به‎عنوان شرایط پایداری آن، دو زمینه هستند که به‎طور سنتی این مفاهیم را با یکدیگر پیوند می‎زنند.

گفتگو
دکتر محمدحسن خانی

دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

عاری بودن دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه و آمرانه در کنار جذابیت بیشتر و «نامحسوس بودن اعمال آن» و در نتیجه، هدف قرار دادن ذهن و روح مخاطبان خود از دیگر مزایای آن است

دکتر هادی خانیکی
دکتر هادی خانیکی

امکان و ضرورت گفتگو در عصر ارتباطات و جامعه شبکه‎ای

فرهنگ صلح و مدارا می‌تواند زمینه‌ساز محقق فراگفتمان ارتباط بشری باشد و نشان دهد که راه‌های غیر از ستیز و غیریت‌سازی متعارفاً برآوردن مقاصد طرف‌های گفت‌وگو و حتی جدال را میسر‌تر می‌کنند