هیأت اجرایی

رضا اسکندر
دکتری سینما
استاد دانشگاه ملی لبنان
مدیر دفتر مؤسسه در لبنان / بیروت

سید محمد سیدی
دکتری سیاستگذاری عمومی
پژوهشگر حوزه ادیان
مدیر کارگروه گفتگوهای ادیان و مذاهب

منوچهر اکبرلو
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
نویسنده و منتقد
مدیر کارگروه ارتباطات فرهنگی

فائزه آقاشاهی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
روانشناس و کنشگر اجتماعی
مدیر سازمان داوطلبان

محبوبه صوفی
کارشناسی ارشد ادبیات و زبانهای باستانی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مدیر کارگروه آموزش حقوق شهروندی

محمد محمودی
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
پژوهشگر
مدیر کارگروه ارتباطات رسانه ای

اسماعیل فیروزی
کارشناسی ارشد نمایش
کنشگر هنری و مددکار اجتماعی
مدیر کارگروه ارتباطات هنری
محسن سهرابی
کارشناسی ارشد مدیریت سیستم
پژوهشگر
مدیر طرح و توسعه

یاسر باقری
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
کنشگر فرهنگی و اجتماعی
مدیر روابط عمومی