هیأت مدیره

علیرضا معیری
دکتری روابط بین الملل
سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد
رئیس هیأت مدیره

ابراهیم ترکی
دکتری علوم ارتباطات
پژوهشگر حقوق، فرهنگ و ارتباطات
رئیس مؤسسه
منوچهر اکبرلو
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
نویسنده و منتقد
عضو هیأت مدیره

محمد حسین دری
دکتری حقوق عمومی
حقوقدان و مدرس دانشگاه
عضو هیأت مدیره

محسن سلیمانی
کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش
نویسنده و کارگردان تئاتر
عضو هیأت مدیره

محبوبه صوفی
کارشناسی ارشد ادبیات و زبانهای باستانی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
عضو هیأت مدیره

سجاد عباسی
دکتری سیاستگذاری عمومی
کنشگر فرهنگی
عضو هیأت مدیره

سید عباس امامزاده
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
خوشنویس
بازرس

سید اکبر میرجعفری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
شاعر و نویسنده
بازرس