هیأت مدیره

علیرضا معیری
دکتری روابط بین الملل
سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد
رئیس هیأت مدیره

ابراهیم ترکی
دکتری علوم ارتباطات
پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات اجتماعی
رئیس مؤسسه
سید عباس امامزاده
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
خوشنویس
بازرس

سید اکبر میرجعفری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
شاعر و نویسنده
بازرس