هیأت مدیره

علیرضا معیری
دکتری روابط بین الملل
سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد
رئیس هیأت مدیره

ابراهیم ترکی
دکتری علوم ارتباطات
پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات اجتماعی
رئیس مؤسسه
منوچهر اکبرلو
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
نویسنده و منتقد
عضو هیأت مدیره

میثم جبلی
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
فیلمساز و مترجم
عضو هیأت مدیره

محمد حسین دری
دکتری حقوق عمومی
حقوقدان و مدرس دانشگاه
عضو هیأت مدیره

محسن سلیمانی
کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش
نویسنده و کارگردان تئاتر
عضو هیأت مدیره

محبوبه صوفی
کارشناسی ارشد ادبیات و زبانهای باستانی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
عضو هیأت مدیره

سجاد عباسی
دکتری سیاستگذاری عمومی
کنشگر فرهنگی
عضو هیأت مدیره
سید عباس امامزاده
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
خوشنویس
بازرس

سید اکبر میرجعفری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
شاعر و نویسنده
بازرس