دیدگاه

گفتگو از دیدگاه امام موسی صدر
ما برای انسان گِرد آمده ایم

براى انسان گرد آمده ایم، که ادیان از براى اوست، ادیان یکى بودند و هریک ظهور دیگرى را بشارت می‏ داد و دیگری را تصدیق می کرد. به‏ این ادیان، خداوند مردم را از تاریکیها به سوى نور بر کشید و به ایشان پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت.

ادیان یکى بودند، زیرا مبدأ همۀ آنها، خدا، یکی است؛ هدف همۀ آنها، انسان، یکی است؛ و میدان سرنوشت، جهان هستى، یکی است. و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان فاصله گرفتیم، خدا هم ما را وانهاد و از ما دور شد...

گفتگو از دیدگاه امام موسی صدر
ما برای انسان گِرد آمده ایم

براى انسان گرد آمده ایم، که ادیان از براى اوست، ادیان یکى بودند و هریک ظهور دیگرى را بشارت می‏ داد و دیگری را تصدیق می کرد. به‏ این ادیان، خداوند مردم را از تاریکیها به سوى نور بر کشید و به ایشان پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت.

ادیان یکى بودند، زیرا مبدأ همۀ آنها، خدا، یکی است؛ هدف همۀ آنها، انسان، یکی است؛ و میدان سرنوشت، جهان هستى، یکی است. و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان فاصله گرفتیم، خدا هم ما را وانهاد و از ما دور شد...

گفتگو از دیدگاه امام موسی صدر
ما برای انسان گِرد آمده ایم

براى انسان گرد آمده ایم، که ادیان از براى اوست، ادیان یکى بودند و هریک ظهور دیگرى را بشارت می‏ داد و دیگری را تصدیق می کرد. به‏ این ادیان، خداوند مردم را از تاریکیها به سوى نور بر کشید و به ایشان پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت.

ادیان یکى بودند، زیرا مبدأ همۀ آنها، خدا، یکی است؛ هدف همۀ آنها، انسان، یکی است؛ و میدان سرنوشت، جهان هستى، یکی است. و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان فاصله گرفتیم، خدا هم ما را وانهاد و از ما دور شد...

گفتگو از دیدگاه امام موسی صدر
ما برای انسان گِرد آمده ایم

براى انسان گرد آمده ایم، که ادیان از براى اوست، ادیان یکى بودند و هریک ظهور دیگرى را بشارت می‏ داد و دیگری را تصدیق می کرد. به‏ این ادیان، خداوند مردم را از تاریکیها به سوى نور بر کشید و به ایشان پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت.

ادیان یکى بودند، زیرا مبدأ همۀ آنها، خدا، یکی است؛ هدف همۀ آنها، انسان، یکی است؛ و میدان سرنوشت، جهان هستى، یکی است. و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان فاصله گرفتیم، خدا هم ما را وانهاد و از ما دور شد...

گفتگو از دیدگاه امام موسی صدر
ما برای انسان گِرد آمده ایم

براى انسان گرد آمده ایم، که ادیان از براى اوست، ادیان یکى بودند و هریک ظهور دیگرى را بشارت می‏ داد و دیگری را تصدیق می کرد. به‏ این ادیان، خداوند مردم را از تاریکیها به سوى نور بر کشید و به ایشان پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت.

ادیان یکى بودند، زیرا مبدأ همۀ آنها، خدا، یکی است؛ هدف همۀ آنها، انسان، یکی است؛ و میدان سرنوشت، جهان هستى، یکی است. و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان فاصله گرفتیم، خدا هم ما را وانهاد و از ما دور شد...