حمایت

با ما همراه باشیدمؤسسه بین‏ المللی گفتگوهای فرهنگی؛ برای گسترش ارتباطات و گفتگوهای فرهنگی و در نتیجه رسیدن به صلح جهانی و توسعه پایدار در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی تلاش می کند.

برای مشارکت در فعالیتهای بشردوستانه و حمایت از فعالیتهای مؤسسه بین المللی گفتگوهای فرهنگی در زمینه های حقوق شهروندی و رسیدن به صلح جهانی و توسعه پایدار در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی پیشقدم شویم.

حساب ریالی مؤسسه


شماره کارت:
0000-0000-0000-0000
حساب جاری:
813-40-0000000-1
بانک سامان شعبه 813
مؤسسه بین المللی گفتگوهای فرهنگی

حساب ارزی مؤسسه


شماره کارت:
0000-0000-0000-0000
حساب جاری:
813-40-0000000-1
بانک سامان شعبه 813
مؤسسه بین المللی گفتگوهای فرهنگی